Behandling av personuppgifter på By Westergaard                                                                                                      

För oss på By Westergaard är personlig integritet viktigt och vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

Integritetspolicyn gäller när vi, (By Westergaard, Westgard Trading AB, 559320-1576), tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till ditt köp. Vid serviceärenden och övrig kontakt med oss, samt vid besök på vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Westgard Trading AB, 559320-1576.
Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter:

hej@bywestergaard.se

Westgard Trading AB
Höglycke Västergård
573 94 Ydre

Vad är en personuppgift
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller tillexempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel ordernummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in
By Westergaard samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig.

Uppgifter som samlas in vid användning av vår webbplats
När du använder vår webbplats samlar vi in uppgifter om ditt användande av webbplatsen. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som till exempel din webbläsares unika ID. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar på webbplatsen. Dessa uppgifter använder vi för att i framtiden kunna kvalitetssäkra vår webbplats och utveckla den vidare.

Uppgifter som samlas in i samband av användning av webbshop
När du handlar via vår webbshop sparas ditt namn,din email-adress, telefonnummer, adress, betalningsuppgifter och kundnummer. Detta gör vi för att kunna skicka din order och kontakta dig om det krävs. Uppgifterna sparas endast internt och delas inte med tredje part.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt
Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel på e-post, telefon eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är till exempel uppgifter om namn och ordernummer. Beroende på hur du väljer att kontakta oss, kan vi också samla in kontaktuppgifter som e-postadress eller telefonnummer.

Vid personlig kontakt samlar vi också in de övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss och tillåter oss att spara.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig

Vid personlig kontakt kan det förekomma att någon annan lämnar dina personuppgifter. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har ditt samtycke till att lämna dessa personuppgifter. Detta kan till exempel vara i syfte att kontakta dig för att besvara en fråga eller om du behöver komma i kontakt med oss. För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kompletterar och uppdaterar vi dina personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register. Det gäller exempelvis adressuppgifter och personnummer.

Hur skyddas dina uppgifter

När du lämnar dina personuppgifter till oss kan du vara säker på att:

  • Ingen obehörig tar del av dina personuppgifter
  • Vi inte lånar ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.
  • Vi har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Vem kan dina uppgifter lämnas ut till

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund, exempelvis till leverantörer av betaltjänster, lagerhanteringsföretag, fraktbolag och kommunikationstjänster.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Lagringstider
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.

Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. I kunddatabasen sparas personuppgifter i två år om du inte har samtyckt till att vi kan spara dina uppgifter längre. Om du samtycker till det specifikt sparar vi dina personuppgifter i upp till 10 år. Orderuppgifter sparas i 7 år i enlighet med bokföringslagen.

Dina rättigheter

Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och hur vi behandlar dessa- ett s.k registerutdrag

Du har rätt att få rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Vänd dig till nedanstående adress i sådana ärenden:

Westgard Trading AB
Höglycke Västergård 
573 94 Ydre

Du kan även maila till: hej@bywestergaard.se

Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.